ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Click My Way

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …../…/20.. (ημερομηνία ισχύος) μεταξύ  

 1. Της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «CLICKMYWAY Ε.Ε.»  με τον δ. τ.  “CLICKMYWAY”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ι. Κωλέττη αριθ. 25Β, με ΑΦΜ 801841243 και ΓΕΜΗ 164350104000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κύριο Δημήτριο Ρόκο (εφεξής καλούμενη ως “CLICKMYWAY”)
 2. Της -του  φυσικού/ νομικού προσώπου / Εταιρίας με την επωνυμία “……………………………”, και τον διακριτικό τίτλο “……………………………………….”, κατοίκου … / που εδρεύει στ ……………………………., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον/την κ. ………………………………………. με ΑΦΜ ………………………….. Δ.Ο.Υ. ………………………. (εφεξής καλούμενη “Πελάτης”)  

όπου και τα δύο μέρη ορίζονται εφεξής συλλογικά ως “συμβαλλόμενα μέρη” και καθένα από αυτά αναφέρεται ως “συμβαλλόμενο μέρος”, συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά, ρητά και ανεπιφύλακτα, τα ακόλουθα:

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: 

– Ίντερνετ/Διαδίκτυο/Internet: το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών (www), οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, (κυρίως μεταξύ άλλων “TCP/IP”) για την εξυπηρέτηση των χρηστών και οι οποίοι υπολογιστές βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα (πακέτα) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. 

– Internet site/Web page: η ιστοσελίδα, ένα ψηφιακό έγγραφο του παγκόσμιου διαδικτυακού ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές ονομασίες: ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, web site ή Internet site ή site)

-Domain name: το όνομα του ψηφιακού χώρου (τομέα), που εμφανίζει τις ιστοσελίδες, σελίδες ενός ιστότοπου διά συμβολοσειράς ταυτοποίησης και που καθορίζει έναν τομέα διοικητικής αυτονομίας, εξουσίας ή ελέγχου εντός του Διαδικτύου. Τα ονόματα τομέα σχηματίζονται από τους κανόνες και τις διαδικασίες του συστήματος ονομάτων τομέα

(DNS). Οποιοδήποτε όνομα είναι καταχωρημένο στο DNS είναι ένα όνομα τομέα.

–Server: ο  εξυπηρετητής ή διακομιστής ήτοι το υλικό ή / και λογισμικό που αναλαμβάνει την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις άλλων προγραμμάτων, που μπορούν να τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή ή σε σύνδεση μέσω δικτύου. 

-E-Shop/ιστοσελίδα, εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «e-Shop»: ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ήτοι μια διαδικτυακή επιχείρηση που εμπορεύεται αγαθών ή/και υπηρεσίες, προσανατολιζόμενη στους καταναλωτές, με άλλα λόγια ένα κατάστημα λιανικής η τοποθεσία του οποίου είναι στο Internet και παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες του Πελάτη να πραγματοποιήσουν αγορές διαδικτυακά και διά ενός προγράμματος να διεκπεραιώνεται η παραγγελία, ή και η πληρωμή της αγοράς του αγαθού ή της υπηρεσίας στον αντισυμβαλλόμενο, με ψηφιακό τρόπο. Το e-Shop  δεν ταυτίζεται με το κατάστημα του Πελάτη ή την επιχείρησή του. -Domain name: συμβολοσειρά ταυτοποίησης που καθορίζει έναν τομέα διοικητικής αυτονομίας, εξουσίας ή ελέγχου εντός του Διαδικτύου. Τα ονόματα τομέα σχηματίζονται από τους κανόνες και τις διαδικασίες του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS). Οποιοδήποτε όνομα είναι καταχωρημένο στο DNS είναι ένα όνομα τομέα. 

Ε-mail (εφεξής e-mail, email ή mail): ορίζεται ως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ήτοι μια Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών, και με τον όρο «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» αναφερόμαστε στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Internet που χρησιμοποιεί το Simple Mail Transfer Protocol πρωτόκολλο, σε διαδικτυακά συστήματα που βασίζονται σε άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς μηνυμάτων, αλλά και σε διάφορα συστήματα μηνυμάτων σε μικρά δίκτυα, υπερυπολογιστές, κλπ. που επιτρέπουν στους χρήστες τους να στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους για την υποστήριξη ομαδικής συνεργασίας. 

Web hosting: η υπηρεσία που προσφέρει χώρο στο δίσκο της εταιρείας καθώς και λοιπούς πόρους (CPU, RAM κλπ) στον πελάτη για να δημοσιεύσει την ιστοσελίδα του και να αποκτήσει διαδικτυακή παρουσία. 

-Digital marketing: Αφορά στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας μια σειρά από ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

-Mobile Responsive: Το site αυτόματα προσαρμόζει το πλάτος του, καθώς και τα στοιχεία που περιέχει (εικόνες, γραφήματα, κείμενο κλπ.), ώστε να βελτιστοποιεί την εμπειρία

ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο κλπ)..

-Site/web page: είναι είδος εγγράφου του παγκόσμιου διαδικτυακού ιστού (www) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο (εναλλακτικές ονομασίες: ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, web site ή Internet site ή site). Οι σελίδες ενός ιστότοπου εμφανίζονται κάτω από το ίδιο όνομα χώρου (domain). Τα συστήματα σε τοπικά δίκτυα ή σε δίκτυα intranet είναι πιθανόν να βασίζονται σε ιδιωτικά πρωτόκολλα, που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο σύστημα, ή να είναι τα ίδια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στα δημόσια δίκτυα.

-Τemplate(s): μια προ – σχεδιασμένη ιστοσελίδα ή ακόμα και ολόκληρο site  που είναι προδιαμορφωμένη ή προδιαμορφωμένο για να δέχεται συγκεκριμένο περιεχόμενο και εικόνες. 

-media library : Χώρος στο δίσκο στον οποίο αποθηκεύεται κάθε είδους πολυμέσο (εικόνα, video κλπ) συγκεντρωτικά για εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα γραφικής προβολής των πολυμέσων στο χρήστη.

– Σύμβαση: εννοείται η παρούσα συμφωνία ρητά συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υπογεγραμμένου από τα μέρη Παραρτήματος/ων, Προσαρτήματος/ων. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο όρος “Προσάρτημα” εννοείται το Προσάρτημα ή και το Παράρτημα που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πελάτη και της CLICKMYWAY. 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 

2.1. Ο Πελάτης συμφωνεί και αναθέτει στην πρώτη συμβαλλόμενη CLICKMYWAY υπηρεσίες ή εκτέλεση ψηφιακών έργων όπως η δημιουργία, λειτουργία, συντήρηση, διατήρηση, αναμόρφωση, αναβάθμιση E-Shop σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής και αποδοχής των όρων του Προσαρτήματος. Σε περίπτωση σύγκρουσης των όρων μεταξύ του παρούσας Συμφωνίας και του Προσαρτήματος ρητά συμφωνείται ότι υπερισχύει ο όρος του Προσαρτήματος. 2.2. Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι τα SMS, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης μορφής μηνύματα επικοινωνίας,  που ενδεχομένως του παρέχονται από την CLICKMYWAY, κατόπιν ξεχωριστής έγγραφης συμφωνίας, θα έχουν αποκλειστικά διαφημιστικούς ή και  ενημερωτικούς σκοπούς. Ο Πελάτης εγγυάται και διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του e-Shop όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, κάθε είδους πληροφορία, δεδομένο, εικόνα, φωτογραφία,  κείμενο,

που χρησιμοποιείται για το ή στο Ε-Shop, δεν παραβιάζει την παρούσα σύμβαση, την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, δεν είναι παράνομο ή προκλητικό όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πορνογραφικό, πολεμικό, σχετικό με ναρκωτικά ή άλλες παράνομες πράξεις, προσβλητικό, ανήθικο, επιθετικό, δυσφημιστικό ή απειλητικό, προάγει  εγκληματικούς σκοπούς ή σκοπούς απάτης, είναι αντίθετο στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, ή θα παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό ή τους όρους αποδεκτής χρήσης της CLICKMYWAY ή κάποιου συνεργαζόμενου παρόχου, ή της εκάστοτε νομοθεσίας και των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών της χώρας. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω στο παρόν άρθρο η CLICKMYWAY διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την παρεχόμενη προς τον Πελάτη υπηρεσία άνευ ειδοποίησης. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται πως έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανονισμούς των εφαρμοστέων εθνικών ρυθμιστικών αρχών και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ρυθμίζει την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

2.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε είδους πρόστιμο, έξοδο, κόστος και κάθε είδους επιβάρυνση που δημιουργηθούν σε βάρος της CLICKMYWAY ως αποτέλεσμα της παραβίασης των στην παρούσα περιεχόμενων κανονισμών και όρων. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί η CLICKMYWAY, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων τρίτων εναντίον της, η οποία θα αποτελεί συνέπεια μη συμμόρφωσης του ίδιου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου συνδεόμενου μαζί του με τις υποχρεώσεις που ρητά αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.

2.4. Η CLICKMYWAY δύναται να διακόπτει ή να μεταβάλλει την Υπηρεσία χωρίς να είναι υπεύθυνη για αποζημίωση στον Πελάτη, προκειμένου να συμμορφωθεί με σχετική εντολή ή οδηγία που έχει δοθεί από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποφευχθεί παραβίαση της άδειας από τη σχετική εθνική ρυθμιστική αρχή η τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα, ή όταν ο Πελάτης παραβιάζει τον προηγούμενο όρο 2.3. της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές η CLICKMYWAY διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα άμεσα και αζημίως γι’ αυτή με σχετική προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση. Ο Πελάτης ρητά αποδέχεται ότι η CLICKMYWAY δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εφόσον προηγηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στον Πελάτη σχετική ειδοποίηση στο e-mail επικοινωνίας του, να διακόψει ή να μεταβάλλει προσωρινά και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο, την Υπηρεσία, χωρίς να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποζημίωση στον Πελάτη, προκειμένου να προβεί σε αναγκαίες επισκευές, συντηρήσεις ή βελτιώσεις της Υπηρεσίας.

2.5. Η CLICKMYWAY παρέχει και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων στους πελάτες της, διαθέτοντας χώρο στο σκληρό δίσκο των Servers, οι οποίοι διανέμουν στο internet το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό και την ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών. O Πελάτης αναγνωρίζει ότι το internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, γι΄ αυτό και η CLICKMYWAY δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. H CLICKMYWAY θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

2.6. Η CLICKMYWAY στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας αγοράς πακέτων δημιουργίας, συντήρησης και ανανέωσης/επικαιροποίησης περιεχομένου E-Shop δυναμικών ιστοσελίδων/κατασκευής δυναμικής ιστοσελίδας. Ο Πελάτης επιλέγει τον προετοιμασμένο ιστοχώρο προς αγορά ο οποίος διαθέτει προεγκατεστημένα προγράμματα–λογισμικά ανοιχτού κώδικα που διαθέτουν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και επιλέγει επίσης ένα από τα διαθέσιμα για τον χώρο αυτόν templates που είναι αντίστοιχες με το πακέτα ιστοσελίδων ή αποδέχεται την προσφορά για κατασκευή ιστοσελίδας E-Shop  κατά παραγγελία του. 

2.7. Η δημοσίευση/παράδοση ιστοσελίδας γίνεται στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με το πακέτο υπηρεσιών για τη δημιουργία, συντήρηση ή ανανέωσης. αναμόρφωσης Ε-Shop που παρήγγειλε. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού φιλοξενίας και κατοχύρωσης ή σε περίπτωση υφιστάμενου domain name  μεταφοράς του στους Servers της η CLICKMYWAY, η τελευταία θα δημοσιεύσει στο domain του την ιστοσελίδα (Ε-Shop) που παρήγγειλε ο Πελάτης, σε πλήρη λειτουργία – σύμφωνα με τις παροχές του συνδρομητικού μοντέλου, και θα αποσταλούν με email στον Πελάτη οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης για την διαχείριση των δυνατοτήτων που του παρέχονται για τη χρήση ιστοσελίδας (plesk). Ο Πελάτης έτσι, αποκτά πρόσβαση συνδρομητή στο E-Shop και στα αρχεία της βιβλιοθήκης της ιστοσελίδας (media library), ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του E-Shop , να ανεβάσει το δικό του περιεχόμενο και να κάνει όποια αλλαγή θέλει στα δεδομένα για τα προϊόντα που θέλει να προωθήσει. 

2.8. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δώσει κατά παραγγελίαν εντολή για αλλαγές σε προετοιμασμένη ιστοσελίδα ή για νέο σχεδιασμό template, τότε οι υπηρεσίες αυτές γίνονται σε τοπικό server της CLICKMYWAY και ενημερώνεται σχετικά με   ηλεκτρονικό μήνυμα που του στέλνεται  (με email) μετά την αποδοχή προσφοράς και όταν η ιστοσελίδα ολοκληρωθεί,

για την δημοσίευση/παράδοσή της ακολουθούνται τα προαναφερόμενα βήματα κατά περίπτωση. 

2.9. Η CLICKMYWAY δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει στον Πελάτη τα αρχεία προέλευσης σχεδιασμού του template που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της σελίδας (source files) και ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τα γραφικά ή οποιαδήποτε άλλα οπτικά στοιχεία που δημιούργησε κατά παραγγελία η CLICKMYWAY για το έργο αυτό, θα παραδοθεί ένα αντίγραφο όλων των αρχείων στον Πελάτη, το οποίο θα πρέπει αυτός να φυλάσσει  με προσοχή καθώς η CLICKMYWAY δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει αντίγραφα ή να παραδώσει στον Πελάτη πηγαία αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή τους. 

2.10. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαχείριση των προϊόντων του  στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η CLICKMYWAY δεν υποχρεούται να προσδώσει αυτές τις γνώσεις, ούτε να εκπαιδεύσει τον Πελάτη εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως να του παρέχει η CLICKMYWAY αυτές τις υπηρεσίες κατόπιν συμφωνημένης  αμοιβής

2.11. Ο Πελάτης σε περιπτώσεις παραβίασης του λογαριασμού του ή της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώσει άμεσα την CLICKMYWAY για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της CLICKMYWAY. 

2.12. Στην περίπτωση που οι ενέργειες του Πελάτη ή προστηθέντων αυτού κατά τη διαχείριση  της ιστοσελίδας και του λογαριασμού του (πχ φόρτωση μεγάλου αριθμού φωτογραφιών πολύ υψηλής ανάλυσης κλπ), επιφέρουν καθυστέρηση στην απόκριση και στη γενικότερη ορθή και αναμενόμενη λειτουργία της ιστοσελίδας είτε στον ίδιο και τους προστηθέντες αυτού, είτε σε τρίτους επισκέπτες της ιστοσελίδας, η CLICKMYWAY φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η CLICKMYWAY, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του Πελάτη και αποδοχής της σχετικής προσφοράς της CLICKMYWAY  από τον Πελάτη. 

2.13. Ο Πελάτης ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα που διαθέτει εφαρμογές ηλεκτρονικής πώλησης (ηλεκτρονικά καταστήματα – e-Shop), για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών από απόσταση, ως ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ρητά και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση της καταχώρισης αυτής και απαλλάσσει την CLICKMYWAY από κάθε τέτοια υποχρέωση. 

2.14. Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί από τη CLICKMYWAY φέρει τα στοιχεία του κατασκευαστή, δηλαδή της CLICKMYWAY στο τελευταίο ένθεμα του υποσέλιδου/τελειώματος (footer) με το λογότυπό της και αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα της, καθώς και στο υποσέλιδο με αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεσή τους αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητά για πέντε (5) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. 

2.15. Η διάρκεια της παρούσας είναι αορίστου χρόνου  και κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αιτηθεί εγγράφως τη διακοπή της, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία λήξης. Ο Πελάτης  οφείλει να εξοφλεί το σύνολο των ανεξόφλητων τιμολογίων που έχουν εκδοθεί για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην παρούσα. Κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. 

3.1. Οι δυναμικές ιστοσελίδες κατασκευάζονται με ελεύθερο λογισμικό WordPress ή και άλλα ελεύθερα λογισμικά, και η άδεια χρήσης του παρέχει το δικαίωμα της παραμετροποίησης. Η CLICKMYWAY έχει παραμετροποιήσει τα λογισμικά που χρησιμοποιεί στην κατασκευή ιστοσελίδων της με επιπλέον εργασίες και έχει ενσωματώσει ανάλογα πρόσθετα και επεκτάσεις (modules, plugins, extensions κ.α) αφού αγόρασε τις άδειες χρήσης τους ή και τα παραμετροποίησε με πρόσθετες εργασίες, γι΄ αυτό και ο Πελάτης αποδέχεται ρητά ότι πάνω στην ιστοσελίδα θα πρέπει να αναγράφεται ο κατασκευαστής της που είναι η CLICKMYWAY στην τελευταία θέση ενθέματος στο footer της ιστοσελίδας, όπου θα υπάρχει το λογότυπο της CLICKMYWAY με υπερσύνδεσμο (link) προς την ιστοσελίδα https://clickmyway.gr/ καθώς και στο υποσέλιδο όπου θα αναγράφεται η κατασκευή ιστοσελίδας από τη CLICKMYWAY με αντίστοιχο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα της (βλ. και 2.14). Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι θέσεις αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του template και θα πρέπει να παραμένουν μόνιμα ενεργές με ενεργά τα links τους και ουδέποτε θα διαφοροποιηθούν ως προς το κείμενο, σχήμα, χρώμα ή τους υπερσυνδέσμους (links) χωρίς σχετική γραπτή έγκριση από την CLICKMYWAY η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων αυτών όταν το κρίνει απαραίτητο. 

3.2 Ο Πελάτης αποδέχεται, ότι η CLICKMYWAY διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίζει την ιστοσελίδα ως μέρος της δουλειάς της με υπερσυνδέσμους (links), να γράψει για το έργο σε

διαδικτυακούς τόπους, σε περιοδικά ή σε βιβλία και γενικότερα να το προβάλλει τόσο προς όφελος της ίδιας για διαφημιστικούς λόγους, πάντα συνάδοντας και προς το συμφέρον του Πελάτη

3.3 Σε όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου για τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση ιστοσελίδας, είτε με επιλογή έτοιμου template, είτε με σχεδιασμό template κατά παραγγελία, αν ο Πελάτης επιθυμεί να αποκλείσει τη χρήση του προτύπου από άλλους και να έχει την αποκλειστική χρήση του, απαιτείται παραγγελία και αποδοχή της προσφοράς της CLICKMYWAY από τον Πελάτη και αυτό θα αναγράφεται ρητά στο πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό που στέλνεται στον Πελάτη, μετά της αποδοχής της προσφοράς. 

3.4 Στην περίπτωση που ο Πελάτης δικαιούται μαζί με την παροχή υπηρεσίας και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών, παρέχονται στον Πελάτη μόνο μετά τη συνολική εξόφληση των υπηρεσιών.

 1. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς το σκοπό ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου  στο e-Shop του Πελάτη, παρέχεται αποκλειστικά στις ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχο λογαριασμό φιλοξενίας και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

4.1. Η παροχή υπηρεσίας ολοκληρώνεται σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την καταβολή του τιμήματος, όπως έχει συμφωνηθεί με βάση τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της παρούσας και εκείνων που περιγράφονται στο Προσάρτημα. . 

4.2.1. Η CLICKMYWAY εκτός από τους δημοσιευμένους οδηγούς με οδηγίες για τις ιστοσελίδες που είναι online στο site της για την υποστήριξη των πελατών και κυρίως για αυτούς που δεν συμπεριλαμβάνεται στην αγορά τους η δωρεάν υποστήριξη τοποθέτησης περιεχομένου ή προσωπική εκπαίδευση, παρέχει επιπλέον οδηγίες τοποθέτησης – ανάρτησης και επεξεργασίας περιεχομένου στις οποίες δίνει πρόσβαση στους πελάτες της σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνήσει από την ημερομηνία αγοράς του πακέτου e-Shop. Οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά για τους πελάτες της και απαγορεύεται η επίδειξη, ανάγνωση από τρίτον, αντιγραφή, εκτύπωση ή αναδημοσίευση τους από τον Πελάτη. Τις υπηρεσίες αυτές δύναται αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, να παρέχει η CLICKMYWAY εφόσον η ίδια το θέλει, για όσο καιρό το θέλει και σε όποιον κατά την κρίση της Πελάτη θέλει και δεν υποχρεούται να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Στους πελάτες που δεν τηρούν τους όρους ασφάλειας και προστασίας της ιστοσελίδας, η

CLICKMYWAY διακόπτει άμεσα στην πρόσβασή τους και οριστικά από αυτήν και από 

 

παρόμοιες δωρεάν υπηρεσίες, για την προστασία των ιστοσελίδων της και των χρηστών τους. 4.2.2 Στα πακέτα e-Shop που στα προϊόντα τους αναγράφεται ρητά η παροχή δωρεάν υπηρεσιών εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου, η υπηρεσία αυτή χορηγείται αποκλειστικά στον Πελάτη και μόνο στον ίδιο τον Πελάτη και περιλαμβάνει αποκλειστικά και συγκεκριμένα τα παρακάτω: Α. Την εκμάθηση του Πελάτη στην δημιουργία άρθρων ή δημιουργία προϊόντων όταν πρόκειται για e-shop. Β. Την εκμάθηση του Πελάτη στην τοποθέτηση εικόνων σε άρθρα ή σελίδες προϊόντων. Γ. Την εκμάθηση του Πελάτη στην δημιουργία κατηγοριών άρθρων ή προϊόντων. Δ. Την εκμάθηση δημιουργίας υπομενού. 

 1. 3. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την χρήση των υπηρεσιών που του παρέχει η CLICKMYWAY και αποδέχεται ότι η CLICKMYWAY δεν είναι υποχρεωμένη να του προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή να τον εκπαιδεύσει. Η CLICKMYWAY δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η CLICKMYWAY θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη τεχνική υποστήριξη). 

4.4. Οποιοδήποτε αίτημα για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μπορεί να απορριφθεί αναιτιολόγητα από την CLICKMYWAY. Είναι στην διακριτική ευχέρεια της CLICKMYWAY η παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την CLICKMYWAY. 

4.5. Η CLICKMYWAY μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου με αμοιβή βάσει τιμοκαταλόγου ή κατόπιν αποδοχής προσφοράς προς τον Πελάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά την τοποθέτηση/ανάρτηση κειμένων και εικόνων καθώς και την επεξεργασία συγκεκριμένων αρχείων εικόνων ως προς το ανάλογο μέγεθος της θέσης που θα τοποθετηθούν (σμίκρυνση με βάση το πλάτος) και την επεξεργασία ανάλυσης για το web, και όχι την μετάφραση, επιμέλεια ή δημιουργία κειμένων, πινάκων ή εικόνων ή τη συγγραφή κειμένων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Πελάτης, εκτός αν έχει πληρώσει βάσει τιμοκαταλόγου κάποια από τις υπηρεσίες αυτές. 

4.6. Όλα τα πακέτα ιστοσελίδων που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα https://clickmyway.gr/ και συμπεριλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών ανάρτησης/τοποθέτησης περιεχομένου καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες στους τιμοκαταλόγους που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα https://clickmyway.gr/, αφορούν σελίδες/μενού της 

 

ιστοσελίδας και υλικό που είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Για παροχή της υπηρεσίας αυτής σε ξενόγλωσσες σελίδες/μενού, ο Πελάτης θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από τη CLICKMYWAY βάσει του υλικού του. 

4.7. Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ανάρτησης περιεχομένου, η CLICKMYWAY στέλνει στον Πελάτη με email μια φόρμα με τα στοιχεία που απαιτούνται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα για να τα συμπληρώσει ο Πελάτης και να επιστρέψει την φόρμα με απαντητικό email ή με νέο email με τίτλο ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Μαζί με την φόρμα αποστέλλονται στον Πελάτη οδηγίες για την συγκέντρωση υλικού από τον Πελάτη, με τη μορφή των εικόνων και αρχείων που πρέπει να συγκεντρώσει. Ο Πελάτης οφείλει να συγκεντρώσει το υλικό του (κείμενα και εικόνες) και να το στείλει στην CLICKMYWAY συγκεντρωτικά (μόνο 1 φορά) με email που θα έχει θέμα (τίτλο) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, και θα έχει επισυναπτόμενα όλα τα κείμενα σε μορφή xls και όλες τις εικόνες που προβλέπονται σύμφωνα με το πακέτο ιστοσελίδας ή το πακέτο υποστήριξης που έχει αγοράσει. Είναι σημαντικό να αναγράφει ο Πελάτης τους τίτλους (θέματα) των emails όπως του υποδεικνύονται για να τα παραλαμβάνει το αρμόδιο τμήμα και να τα διεκπεραιώσει στον προβλεπόμενο χρόνο. 

4.8. Για το υλικό που αποστέλλει ο Πελάτης στη CLICKMYWAY προς ανάρτηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για την κατοχή/δημοσίευσή του και ρητά δηλώνει με την παρούσα πως ό,τι υλικό στέλνει στην CLICKMYWAY προς ανάρτηση, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες χρήσης για αυτό, και είναι υπεύθυνος και υπόλογος σε τρίτους για κάθε παραβίαση δεδομένων βιομηχανικής ή και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και κάθε αξίωση τρίτου. Συνακόλουθα, ο Πελάτης οφείλει να απαλλάξει την CLICKMYWAY από κάθε είδους ευθύνη σχετική με δικαιώματα τρίτων που απορρέουν από την χρήση του υλικού που αναφέρεται στην παρούσα. 

4.9. Το υλικό που θα στείλει ο Πελάτης στην CLICKMYWAY θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες και προδιαγραφές που θα του δοθούν για τον τύπο, τα μεγέθη και τα ονόματα των αρχείων. Για παράδειγμα τα κείμενα θα πρέπει να είναι πάντα σε μορφή word για να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και οι εικόνες ανάλογες με τη διάσταση και την ανάλυση που θα του ζητηθούν. Οι εικόνες απαιτείται να είναι πάντα στα αρχικά μεγέθη (μεγάλες) για να μπορούν να επεξεργαστούν και να τροποποιηθούν σε μικρότερα μεγέθη της αρχικής και όχι σε μεγαλύτερα της αρχικής εικόνας και να έχουν την μορφή αρχείου και ονόματος βάση των οδηγιών. 4.10. Αν το υλικό που επισυνάπτει ο Πελάτης στο email του δεν είναι συμμορφούμενο βάσει των οδηγιών που θα του σταλούν και σύμφωνο με τους όρους χρήσης της παρούσης ή στείλει παραπάνω υλικό από το προβλεπόμενο σύμφωνα με το πακέτο του (πχ εικόνες άλλου τύπου αρχείου από αυτά που έχουν ζητηθεί, κείμενο σε άλλο τύπου αρχείου εκτός word, κείμενα σε άλλη γλώσσα από ελληνικά, περισσότερες εικόνες ή υλικό για περισσότερες σελίδες από τις συμφωνημένες κ.α) και το υλικό του δεν επεξεργάζεται, ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά με email ότι το υλικό του δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που του έχουν σταλεί ή με τους όρους της σύμβασης και οφείλει να στείλει εκ νέου το υλικό του συγκεντρωτικά με νέο email, τηρώντας τη συμφωνία και τα προβλεπόμενα βάση του πακέτου του. Ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ελέγξει το υλικό του και να αλλάξει ή να διαγράψει ότι δεν είναι βάσει σύμβασης ή σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί από την CLICKMYWAY. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία που συμφωνείται για την παροχή υπηρεσίας προκειμένου για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος-ιστοσελίδας, άρχεται από την επομένη ημέρα της στιγμής της ορθής αποστολής των υλικών με τα χαρακτηριστικά που ζήτησε η CLICKMYWAY.  

4.11. Τμηματικές παραλαβές υλικού από τον Πελάτη δεν γίνονται αποδεκτές και μετά την ανάρτηση του υλικού που έχει παραλάβει η CLICKMYWAY στο 1ο email ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ δεν έχει πλέον καμία υποχρέωση να αναρτήσει επιπλέον υλικό, ακόμη και αν στο 1ο email παρέλαβε το μικρότερο τμήμα του υλικού από όσο έχει πληρωθεί για να αναρτήσει και δεν οφείλει σε καμία περίπτωση να επιστρέψει χρήματα στον Πελάτη στην περίπτωση που έχει πληρώσει την υπηρεσία αυτή. Αν ο Πελάτης θέλει να στέλνει τμηματικά το υλικό του προς ανάρτηση, θα πρέπει να ζητήσει προσφορά από την CLICKMYWAY ανάλογα με τον αριθμό αποστολής και όγκου του υλικού για την πρόσθετη διαχείριση που απαιτείται για τα emails επικοινωνίας και τους επιπλέον χρόνους διαχείρισης και επεξεργασίας του υλικού και της ιστοσελίδας που υποχρεωτικά αυξάνονται με την τμηματική παραλαβή του υλικού

4.12. Η CLICKMYWAY παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ανάρτησης περιεχομένου μόνο κατόπιν αποδοχής προσφοράς από τον Πελάτη ή στις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται ως δωρεάν παροχή σε ορισμένα πακέτα υπηρεσιών δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων, και την περίπτωση αυτή, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στη σελίδα του προϊόντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

4.13. Η CLICKMYWAY παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά για την ανάρτηση περιεχομένου – υλικού και όχι για την συνολική κεντρική διαχείριση της ιστοσελίδας ή για τον λογαριασμό φιλοξενίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που παρέχουν οι εγκεκριμένες από το κράτος σχολές. 

 

4.14.Η CLICKMYWAY παρέχει εκπαίδευση αποκλειστικά στον Πελάτη της.

4.15 Για να παράσχει η CLICKMYWAY υπηρεσίες εκπαίδευσης, ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει τη χρήση xls και την χρήση internet. Θα πρέπει επίσης ο Πελάτης να διαθέτει στον υπολογιστή του τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Firefox και Google Chrome, να έχει εγκατεστημένο το skype και να γνωρίζει την χρήση του. 

4.16. Όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, παρέχονται και μέσω skype από τις 10.00 έως 16.00 τις εργάσιμες ημέρες

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CLICKMYWAY

5.1 Η CLICKMYWAY φροντίζει για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, δεν φέρει όμως ευθύνη και ο Πελάτης απαλλάσσει, πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα, με το παρόν την CLICKMYWAY για όλες τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία υποστεί ο Πελάτης (εκτός εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο της) ή για ζημίες, απώλειες κερδών ως αποτέλεσμα ανώτερης βίας ή τυχόν διακοπών παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο του (περιλαμβανομένης και της τηλεφωνικής γραμμής) ΟΤΕ ή τρίτων Παρόχων. Η CLICKMYWAY υποχρεούται να τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ήτοι τις εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις τεχνικές διεπαφές ή/ και λειτουργίες των υπηρεσιών που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή/ και σε κοινοτικό/ενωσιακό επίπεδο, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την Άδεια της CLICKMYWAY, κατά τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ασφάλεια, η υγεία και η περιουσία του Πελάτη. 

5.2.  Η CLICKMYWAY λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών που αναφέρει ο Πελάτης στη χρήση της υπηρεσίας, εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιεί την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και εφόσον το τεχνικό ή λειτουργικό πρόβλημα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της CLICKMYWAY και όχι στον εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί ο Πελάτης από άλλον προμηθευτή, ούτε σε προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων του ΟΤΕ και/ή τρίτων προσώπων, όπου θα έχει πρόσβαση ο Συνδρομητής μέσω της ADSL/ VDSL σύνδεσης ή γραμμής, για τα οποία η CLICKMYWAY δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη. 

5.3. Η CLICKMYWAY ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο την πολιτική της για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, ή την άρση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα της CLICKMYWAY. 

 

5.4. Η CLICKMYWAY ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες εργασίες της ή για κάθε θέμα που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την άρση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα της CLICKMYWAY. Η CLICKMYWAY ανακοινώνει μέσω του διαδικτυακού της τόπου τυχόν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν. Η CLICKMYWAY μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των υπηρεσιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου της εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον τύπο ή με ανακοίνωση στον ιστότοπο της ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Η CLICKMYWAY δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει καμία ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από τρίτο πρόσωπο ή εμπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς. 

5.5. Η CLICKMYWAY ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, πλημμελή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες διαδικτύου. 

5.6. Η CLICKMYWAY ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων του ΟΤΕ και/ ή τρίτων Παρόχων και/ ή τρίτων προσώπων όπου θα έχει πρόσβαση ο Πελάτης μέσω της υπηρεσίας. 

5.7. Για λόγους ασφαλείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρείας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρίας https://www.CLICKMYWAY.gr/privacy-policy/, η CLICKMYWAY διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει την Πρόσβαση του Πελάτη στην ιστοσελίδα. 

5.8. Στην περίπτωση που η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής υπηρεσιών που τυχόν θεσπίζονται από αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή από την παρούσα σύμβαση, καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον Πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, η CLICKMYWAY οφείλει, να πιστώσει το συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της δήλωσης της βλάβης. Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις πραγματοποιείται από την CLICKMYWAY προς τον Πελάτη που έχει δηλώσει βλάβη, σε επόμενο τιμολόγιο του Πελάτη, εντός τεσσάρων μηνών 

 

από την άρση της βλάβης. 

5.9. Ο Πελάτης εντός έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, έχει δικαίωμα να υποβάλει σχετική έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της CLICKMYWAY. Σε περίπτωση που η CLICKMYWAY επιβεβαιώσει με βάση τα εσωτερικά τεχνικά στοιχεία την από υπαιτιότητα της CLICKMYWAY μη παροχή ή πλημμελή παροχή της υπηρεσίας σε σχέση με τα εκ του νόμου και εκ της παρούσης οριζόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση για την αποδεδειγμένη θετική ζημία που τυχόν υπέστη. Η CLICKMYWAY εφαρμόζει διαδικασίες φιλικής επίλυσης διαφορών τις οποίες ο Πελάτης δύναται να αξιοποιεί προτού προσφύγει σε μηχανισμούς δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς. 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

6.1 Οι υπηρεσίες της CLICKMYWAY  παρέχονται μόνο για νόμιμες χρήσεις. Ο Πελάτης οφείλει να τις χρησιμοποιεί υπεύθυνα και συνετά, τηρώντας τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της CLICKMYWAY που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης και των νόμων απαγορεύεται. 

6.2. Η CLICKMYWAY δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ή την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών του Πελάτη για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη του Πελάτη. 

6.2.1 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ανεβάζει/τοποθετεί στον server/ιστοσελίδα/blog είτε τοποθετείται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για το e-Shop του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα αυτού. 

6.2.2 Ο Πελάτης οφείλει να διαθέτει την νομική, γραπτή άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου που ανεβάζει στον server/ιστοσελίδα ή και του υλικού που στέλνει στην CLICKMYWAY προς ανάρτηση, από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών. 

 

6.2.3 Ο Πελάτης συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στη συνέχεια. Απαγορεύονται ιδίως τα εξής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα: 

Α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις. 

Β. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει ο Πελάτης δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 

Δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. 

Ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. 

Ζ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της. 

Η. Η προσβολή προσωπικότητας ατόμων ή επιχειρήσεων ή παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

 Θ. Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ι. Παραβίαση των νόμων της χώρας όπου εμφανίζεται η ιστοσελίδα του. 

6.2.4 H CLICKMYWAY έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν το υλικό που ανεβάζει/τοποθετεί/διοχετεύει ο Πελάτης αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, 

 

ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate software(s), warez sites, serial numbers), την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Hacking/Cracking), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, ή για τέλεση αδικημάτων σχετικών με την περιουσία (απάτη κλπ.), που παραβιάζει τα παραπάνω, ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η CLICKMYWAY  έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα η CLICKMYWAY έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό. 

6.2.5 Ο Πελάτης υποχρεούται να διαγράφει κάθε περιεχόμενο, στοιχείο δεδομένο ή οτιδήποτε άλλο παραβαίνει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις ενώ ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζει ότι η CLICKMYWAY θα αναφέρει σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή κάθε παράνομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφορά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του Πελάτη και θα επιδιώξει την ικανοποίησή της για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί, υλική ή ηθική,  από τα αρμόδια δικαστήρια αστικά και ποινικά δικαστήρια..

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

7.1. Ο Πελάτης έχει λάβει γνώση και κατανοήσει την πολιτική ασφάλειας και απορρήτου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της CLICKMYWAY (https://www.CLICKMYWAY.gr/privacy-policy/)  και είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

7.2. Η CLICKMYWAY λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που ο τελευταίος έχει δηλώσει στην αίτησή του σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ), τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ καθώς και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η CLICKMYWAY δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω των δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο. 

7.3. Η CLICKMYWAY ουδεμία ευθύνη φέρει για (α) την γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων που ο Πελάτης αναρτά (δημοσιεύει) στο e-Shop του, λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει 

 

μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα που αναρτώνται, δημοσιεύονται, εμφανίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο e-Shop ή/και διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας. 

7.4. Η CLICKMYWAY δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την CLICKMYWAY και αποστέλλονται από τον Πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών κατά την παροχή των υπηρεσιών, και ο Πελάτης έχει ενημερωθεί του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και αποδέχεται την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων αυτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η CLICKMYWAY, οι εταιρείες που συνεργάζονται με την CLICKMYWAY, το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπορικοί συνεργάτες αυτών που μεσολαβούν για λογαριασμό των ανωτέρω στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η CLICKMYWAY υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη, βάσει της προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης του Πελάτη, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης. 

7.5. Η CLICKMYWAY συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για το σκοπό ενημέρωσης και αποστολής διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της CLICKMYWAY και των εταιρειών του Ομίλου CLICKMYWAY με οποιοδήποτε μέσο έντυπης ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εκτός και αν ο Πελάτης δηλώσει ρητά στην CLICKMYWAY με την υπογραφή της παρούσας αλλά και οποτεδήποτε στιγμή με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την CLICKMYWAY την αντιρρηση του για την επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός και αν ο Πελάτης δηλώσει ρητά την συγκατάθεσή του. Ο Πελάτης αποδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις από την CLICKMYWAY ατελώς με κλήσεις προς τις τηλεφωνικές συνδέσεις υπηρεσίας, με sms μηνύματα (στο κινητό που έχει δηλώσει στην CLICKMYWAY), με e-mail ή έντυπα και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές, διαγωνισμούς  ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της CLICKMYWAY ή/και των εταιρειών του ομίλου CLICKMYWAY και μπορεί με έγγραφη δήλωσή του προς την CLICKMYWAY να διακοπή κάθε είδους τέτοια ενημέρωση.

7.6. Αποδέκτες των δεδομένων του Πελάτη είναι η CLICKMYWAY και το εντεταλμένο 

 

υπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της CLICKMYWAY και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, που τελούν υπό καθήκον εχεμύθειας και τυχόν εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό της CLICKMYWAY στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης σύμβασης και οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως και στον ίδιο βαθμό με την CLICKMYWAY για την προστασία των δεδομένων αυτών. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα του μπορεί να να ανακοινωθούν/διαβιβαστούν κατόπιν σχετικής έγγραφου αιτήματος σε αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές, όπως ενδεικτικά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ημεδαπές ή αλλοδαπές αστυνομικές ή δικαστικές αρχές κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση, η CLICKMYWAY ενημερώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα τον Πελάτη, εκτός και αν αυτό απαγορεύεται από το νόμο ή δικαστική ή εισαγγελική εντολή. 

7.7. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών η CLICKMYWAY δικαιούται, να διαβιβάζει σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτήν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (Ε.Ε.Ο) και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης σύμβασης, τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση δικαστική επιδίωξη και είσπραξη  των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών, την εξώδικη ενημέρωση του Πελάτη και τη δικαστική επιδίωξη και ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της CLICKMYWAY. Η ανωτέρω επεξεργασία (διαβίβαση) προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές επιμέρους συμφωνίες των μερών. Πλήρης λίστα με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματός σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email: info@clickmyway.gr 

7.8. Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την CLICKMYWAY με την λήξη της επικοινωνίας καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3917/2011 για τη διατήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 6 του ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, η CLICKMYWAY ενημερώνει τον Πελάτη και ο Πελάτης αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα για το σκοπό της τιμολόγησης του Πελάτη για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, εκτός και αν αμφισβητήθηκε ο λογαριασμός ή δεν εξοφλήθηκε, οπότε και τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της εκκρεμούσης διαφοράς μεταξύ της 

 

CLICKMYWAY και του Πελάτη, εκτός και αν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

7.9. Ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την CLICKMYWAY, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη  σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο. 

7.10. Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας για από υπαιτιότητα του Πελάτη, ή από κακόβουλη ενέργεια τρίτου, η CLICKMYWAY ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη, ή για οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω της ή  λόγω της διακοπής. 

7.11. Η CLICKMYWAY συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας, Δικαστικής Απόφασης, Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ή άλλης αρμόδιας Ανεξάρτητης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Πελάτη, εκτός αν άλλως ορίζει νόμος, κανονιστική πράξη της Διοίκησης ή Δικαστική Απόφαση

7.12. Ο Πελάτης ενημερώθηκε ότι διατηρεί τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που τον αφορούν και η CLICKMYWAY επεξεργάζεται. Ειδικότερα, ο Πελάτης ενημερώθηκε ότι έχει δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του προς άλλη Εταιρεία ή εναντίωσης/ανάκλησης προς την επεξεργασία καθώς και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας που τον αφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (E-mail:ticket@clickmyway.gr). Επιπλέον μπορείτε να υποβάλετε αίτηση που αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων σας και να μας την αποστείλετε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: info@clickmyway.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση : CLICKMYWAY, I, Κωλέττη αρ. 25Β ΘΕσσαλονίκη, ΤΚ. 546 27. 

7.12. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή εάν δεν λάβει εγκαίρως ή ικανοποιητική απάντηση σε σχετικό αίτημά του που αφορά σε άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του. 

 

7.13. Η CLICKMYWAY έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αναρτάται στον Ιστότοπο www.clickmyway.gr για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τους συνδρομητές και λοιπούς συναλλασσόμενους με την CLICKMYWAY και με το παρόν συμφωνείται ότι ο Πελάτης έχει λάβει γνώση και έχει συμφωνήσει με τα εκεί προβλεπόμενα. Τυχόν αλλαγές στην εν λόγω Πολιτική αναρτώνται εγκαίρως στην εταιρική ιστοσελίδα.

8.EMAILS

8.1 O Πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση του email του και ότι η μέση κίνηση των email που διακινεί μέσω του server είναι μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής κίνησης ενός μέσου χρήστη του internet το οποίο ορίζεται στην αποστολή 50 email ανά ώρα ανά domain name.

8.2 Η CLICKMYWAY έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Η CLICKMYWAY ακολουθεί ιδιαίτερα αυστηρή πολιτική διαχείρισης για τα τέτοιου είδους ηλεκτρονικά μηνύματα (“spam emails”) και διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση διαπίστωσης αποστολής τέτοιων μηνυμάτων. Ως ανορθόδοξα/ ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του λογαριασμού του πελάτη, χαρακτηρίζονται καθ’ όλα ενδεικτικά και καθόλου περιοριστικά, ηλεκτρονικά μηνύματα όπως τα αμέσως κάτωθι: 

Α. Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, σε παραλήπτες που δεν τα έχουν ρητά ζητήσει. 

Β. Ενοχλητικά, είτε λόγω του λεκτικού κατά το οποίο έχουν συνταχθεί, είτε λόγω της συχνότητας με την οποία στέλνονται είτε λόγω της έκτασής τους σε χαρακτήρες· επίσης τα λεγόμενα “chain mails” και τα “bulk (βλ. διαφημιστικά ή πληροφοριακά emails”). 

Γ. Όσα εστάλησαν κατόπιν εγγραφής σε mailing list παραλήπτη χωρίς την ρητή έγκρισή του και ο τελευταίος έχει εγγράφως ενημερώσει σχετικά την CLICKMYWAY.   

Δ. Διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων sites που φιλοξενούνται σε server της lizzard.gr μέσω spamming κατά οιονδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο, ακόμη και αν η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκτός των server της Εταιρίας.
8.3 Η CLICKMYWAY διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως “spam”. H CLICKMYWAY, έχει το δικαίωμα να διαγράψει email account χωρίς δεύτερη προειδοποίηση σε αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming. Ο Πελάτης που κάνει 

 

χρήση των υπηρεσιών της CLICKMYWAY για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την CLICKMYWAY. 

8.4 Τα email δεν διατηρούνται στον server. Αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη, να διατηρεί δικό του αρχείο backup με τα email του. 

8.5. Η CLICKMYWAY τηρεί την εκ του νόμου προβλεπόμενη ειδική διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. 

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ). 

9.1. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα, αποστέλλοντας στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος έγγραφη ειδοποίηση, και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το έτερο συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα. Εφόσον η παράβαση αφορά σε μη τήρηση των όρων πληρωμής της παρούσας, ή σε μη συμμόρφωση του Πελάτη με την συμφωνηθείσα πιστωτική πολιτική, η CLICKMYWAY  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον Πελάτη, όπως συμμορφωθεί με τη σχετική υποχρέωσή του εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη, επέρχεται η λύση της παρούσας και η CLICKMYWAY έχει το δικαίωμα να διακόψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τον Πελάτη μετά την παρέλευση σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση τιμολογίου που δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και προσηκόντως, όπως έχει συμφωνηθεί. Για την παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας έκαστο συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, όπως εντός τριάντα (30)  ημερών από τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης, συμμορφωθεί με την παραβιαζόμενη υποχρέωση, εκτός και αν ορίζεται στο παρόν διαφορετικά. Αν το συμβαλλόμενο μέρος δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές υποχρεώσεις του, τότε το καταγγέλλον μέρος διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει νέα έγγραφη ειδοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσω, συμπεριλαμβανομένου email, που υπέχει θέση καταγγελίας της σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται από την ημέρα αποστολής της σχετικής ειδοποίησης, που δύναται να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένου του e-mail. 

9.2. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση καταγγελία της παρούσας, ύστερα από κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, εφόσον το άλλο συμβαλλόμενο μέρος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση ή αν ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του από οποιονδήποτε τρίτο. 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι κάθε πληροφορία σχετική με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δραστηριότητα εκάστου μέρους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εμπορικών συναλλαγών, του πελατολογίου, των πρακτικών πωλήσεων, των διαδικασιών και των τεχνικών δεδομένων (εφεξής αναφερόμενα ως “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”) συνιστούν ιδιοκτησία του γνωστοποιούντος  συμβαλλόμενου μέρους, παρέχεται η άδεια στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος να τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας και πρέπει να διατηρείται η εμπιστευτικότητα από το συμβαλλόμενο μέρος – παραλήπτη σε όλες τις περιπτώσεις. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνείται ότι αποτελούν εμπιστευτική πληροφορία. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσας να μην αποκαλύψουν, δημοσιεύσουν ή διασπείρουν εμπιστευτική πληροφορία και να μην χρησιμοποιήσουν εμπιστευτική πληροφορία για λογαριασμό τους.
 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Τα αποτελέσματα και τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου της ιδιοκτησίας και άλλων πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων, που παράγονται κατά την διάρκεια υλοποίησης της παρούσας και παροχής της υπηρεσίας ανήκουν στην CLICKMYWAY, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει, αναθέσει ή μεταφέρει κατά το δοκούν, χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός και αν υφίστανται βιομηχανικά ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή του Πελάτη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
 3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Οποιαδήποτε  διαφορά δεν επιλυθεί εξωδικαστικά σε πνεύμα καλής συνεργασίας, θα επιλύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ελληνικών νόμων και αρμόδια Δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. 

13.1. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, «Ανωτέρα βία» σημαίνει θεομηνία, απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργοδοτουμένους των συμβαλλομένων μερών), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς, εξεγέρσεις, στάσεις, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εμφύλιες διαταραχές, εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των μερών, τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Πελάτη και τα οποία δεν δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα φροντίδα. 

13.2. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του εάν μια τέτοια καθυστέρηση προκαλείται από τις περιστάσεις πέρα από το λογικό έλεγχο του συμβαλλόμενου μέρους που καθυστερεί. Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από τα δύο μέρη. 

13.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης  επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, στην CLICKMYWAY τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

13.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

13.5. Η CLICKMYWAY υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την περιέλευση σε αυτήν της προαναφερόμενης αναφοράς του Πελάτη. Εάν η CLICKMYWAY δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτήν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. 

13.6. Σε περίπτωση που η CLICKMYWAY επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη μέσα σε είκοσι ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. 

13.7. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται και αποδεικνύει ανωτέρα βία, έχει το 

 

δικαίωμα σε μια λογική επέκταση του χρόνου για την παράδοση των υποχρεώσεων του επτά (7) ημερών. Τέτοια καθυστέρηση δεν θα αποτελέσει παραβίαση της σύμβασης υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτή δεν θα συνεχιστεί για μια περίοδο παραπάνω από εξήντα (60) ημέρες. 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως, έχει γίνει κοινά αποδεκτή και φέρει τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών. 

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

14.1 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της, αν αυτή έχει συμφωνηθεί, δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα υφιστάμενα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία είναι υφιστάμενα κατά το χρόνο λύσης ή λήξης της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα μετά τη λύση ή λήξη της, παραμένουν σε ισχύ και μετά από αυτή. Αν υπάρχει σύγκρουση όρου που περιέχεται σε Προσάρτημα με όρο της παρούσας Κύριας Σύμβασης, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι υπερισχύει ο όρος που περιέχεται στο Προσάρτημα. 

14.2. Τυχόν ακύρωση ή ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας, δεν επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ισχύ της παρούσας και των λοιπών όρων. 

14.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη, τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί τους, καθώς και κάθε τρίτος για τις πράξεις ή τις εμπορικές αποφάσεις του οποίου ευθύνεται το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό οποιωνδήποτε εξ’ αυτών, δεν πρέπει να διενεργούν οποιαδήποτε πληρωμή που να παραβιάζει κάποιο ισχύοντα νόμο ενάντια στη δωροδοκία που συνδέεται ή που έχει οποιαδήποτε σχέση ή που επηρεάζει τη παρούσα. 

14.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την υποχρέωση τήρησης των διεθνών, εγχώριων και κοινοτικών νόμων ενάντια στη διαφθορά, δωροδοκία, δωροληψία,  συμπεριλαμβανομένου του Ν. 3666/08 (ΦΕΚ 105 Α/10-6-2008) : Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. 

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Παρέχεται υποστήριξη σε τεχνικά θέματα αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του e-shop,  24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα με υποβολή στο

E-mail: info@clickmyway.gr.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και αφού υπεγράφη νόμιμα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την CLICKMYWAY:

Για τον Πελάτη (ο νόμιμος εκπρόσωπος):

Όνομα:Όνομα:

Τίτλος:

Τίτλος:

Υπογραφή:Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Ημερομηνία: