Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο παρών ιστότοπος «ClickMyWay» (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AMD Telecom- Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανικής Εταιρία Ειδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, παροχής Διαφημιστικών, Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»  με τον διακριτικό τίτλο «AMD TELEKOM AE», που εδρεύει στο 12 χλμ. Θες/νίκης-Λητής, με ΑΦΜ 998245480, η οποία εφεξής θα καλείται «Εταιρία», παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες πληροφορικής και μάρκετινγκ, και εκπροσωπείται νόμιμα, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@clickmyway.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους Όρους Χρήσης, γνωστοποιώντας, όμως το γεγονός για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη των χρηστών σε αυτόν. Ο χρήστης, κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης είτε από ειδική σύμβαση, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Οι κατωτέρω γενικοί όροι και οι ειδικοί όροι χρήσης είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία επικοπινωνίας με την Εταιρία ή και εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρία διά μέσου των σχετικών πεδίων συμπλήρωσης στοιχείων, ή διά της φόρμας επικοινωνίας ή για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού ενεργοποίησης του λογαριασμού παρεχομένων υπηρεσιών. Η Εταιρία θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει τους παραπάνω όρους χρήσης και συμφωνούν με αυτούς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους ανα πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης σήμαινει αυτόματα και την παύση του δικαιώματος χρησιμοποίησης της υπηρεσίας από το χρήστη.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΔΩ, η οποία περιγράφει το πλαίσιο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας.

Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στην σελίδα αυτή, καθώς και η αξιοποίηση οιασδήποτε πληροφορίας, παρέχεται μέσα από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter ή η αγορά υπηρεσιών, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ανήλικοι απαγορεύεται να εγγράφονται και να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι οποίες βάσει του Νόμου απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Υποχρεώσεις των χρηστών

Εκτός οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο των αυθεντικών περιεχομένων του δικτυακού τόπου clickmyway, ενδεικτικά αναφερομένων των κατοχυρωμένων και προστατευτέων εμπορικών σημάτων, ονομάτων κι επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κι εν γένει αρχείων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δικαιούχου αυτών  Εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το ανωτέρω περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αγοραπωλησίας, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διακίνησης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, άνευ έγγραφης άδειας παραχώρησης.

Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο clickmyway.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν, συνομολογούν και δεσμεύονται για τη σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις διατάξεις περί μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων, παροχής και χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα προς Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

Δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, δεν θα μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.

Δεν θα μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστότοπου, δεν θα ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρίας, δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και δεν θα παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την Εταιρία.

Δεν θα εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Εταιρίας που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Δεν θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία για ενημέρωση κι επικοινωνία προς τρίτους ή τις αρμόδιες Αρχές σε περιπτώσεις σε έκτακτης ανάγκης, καθόσον η ανταπόκριση ή επιτυχία κλήσης ή αποστολής, δεν είναι εγγυημένη στον κρίσιμο χρόνο. Η Εταιρία ουδόλως ευθύνεται για την αποτυχία κλήσης ή αποστολής δεδομένων καθώς και για τη μη προσήκουσα περάτωση τυχόν τηλεφωνικής κλήσης.

Θα χρησιμοποιούν το σύστημα σεβόμενοι τις ώρες κοινής ησυχίας, την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των επικοινωνιών και τα χρηστά ήθη, δεδομένου ότι Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση διατάραξης της οικιακής ειρήνης ή της κοινής ησυχία των καλουμένων. Ουδόλως, επίσης, ευθύνεται για κακόβουλες κλήσεις ή προσβλητικό, παράνομο, αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων, τα οποία ουδόλως ελέγχει και δύναται να τροποποιήσει. Σε περίπτωση, όμως, διατύπωσης παραπόνων, η Εταιρία, δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών, έως τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρία για κάθε άμεση ή έμμεση θετική κι αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Κωδικοί Πρόσβασης

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρία τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Εταιρία προς τρίτους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί τη χορήγηση Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει χορηγηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του δικτυακού τόπου clickmyway, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Οι χρήστες οφείλουν να επιδεικνύουν την απαιτούμενη σύνεση κι επιμέλεια κατά τη φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης καθώς και να μην αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης προς οιονδήποτε τρίτο.

Οι κωδικοί που παραχωρούνται από την Εταιρία, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες της ιστοσελίδας τόσο κατά την πλοήγησή τους στην παρούσα Ιστοσελίδα της Εταιρίας, προ της διαδικασία εγγραφής τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και κατά τη διαδικασία εγγραφής, παρατιθέμενοι αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο. Η επιβεβαίωση γνωστοποίησης κι αποδοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή και την άσκηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρία θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες της έχουν διαβάσει μαζί με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για να δείτε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάντε κλικ ΕΔΩ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα είναι η Εταιρία.

Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης. Η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Χρήση των δεδομένων

Οι Προσωπικές Πληροφορίες και Δεδομένα που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στη σχετική σελίδα του ιστοτόπου. Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εξυπηρέτησή κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας καθώς και οι προωθητικές ενέργειες στα πλαίσια της σχέσης μας μαζί σας, εφόσον το επιτρέψετε. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει:

 • Την επίτευξη συμφωνίας για Παροχή της σχετικής Υπηρεσίας (δημιουργίας e-shop).
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών Τιμολόγησης και Ενημέρωσής.
 • Παροχή υπηρεσιών Αιτημάτων Πρόσβασης και Παραπόνων.
 • Παροχή υπηρεσιών Ενημέρωσης, Υπολοίπου, Πληρωμών και Διακανονισμών.
 • Συμμόρφωση με ρυθμιστικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και την διακρίβωση εγκλημάτων σε περιπτώσεις αιτημάτων από δημόσιες αρχές.
 • Προστασία του έννομου συμφέροντος και της λειτουργίας της Εταιρίας του απορρήτου, της ασφαλείας σας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν.
 • Διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
 • Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
 • Αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση μας μέσω κοινοποιήσεων ή αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω email (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες με email στο info@clickmyway.gr)
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας
 • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) καθώς και
 • Την –πιθανή- χρήση τους στις κάτωθι σελίδες/πλατφόρμες: Google Search Console, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Hotjar, Facebook Ads, Facebook Pixels

 

Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρία δύναται να προχωρήσει σε λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι οι όροι της συμβατικής σχέσης που περιγράφονται είτε με έγγραφη σύμβαση ή στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε Υπηρεσίας, το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες και η συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η Εταιρία μας δεν παρεμβαίνει στα δεδομένα του χρήστη και δεν τα αλλάζει, αποκαλύπτει, παρέχει πρόσβαση σε αυτά ή τα προωθεί σε τρίτους (εκτός από τη διάθεσή τους στις κρατικές αρχές σε συμμόρφωση με το νόμο), παρά μόνο τα αποθηκεύει στους διακομιστές της. Ο μοναδικός σκοπός διαχείρισης αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η αποθήκευση και η διάθεσή τους στον ίδιο τον χρήστη.

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τον Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»  ως ισχύουν αλλά και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την σχετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιπλέον, η Εταιρία μας επεξεργάζεται δεδομένα που λαμβάνει από τον χρήστη και άλλα άτομα που χρησιμοποιούν και επισκέπτονται τον ιστότοπό μας: cookies, αρχεία καταγραφής (διεύθυνση IP ή άλλα ηλεκτρονικά αναγνωριστικά).

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά.

Ως χρήστης διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να φροντίζετε για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης και να μην τους κοινοποιείτε σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη διαχείριση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρία στη διεύθυνση info@clickmyway.gr

Διαφημίσεις

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεση σας ενδέχεται να λάβετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό του site μας και τα ενδιαφέροντα σας. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες μπορείτε να ακολουθήσετε το link διαγραφής που περιέχεται σε κάθε e-mail που σας αποστέλλουμε ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@clickmyway.gr

Ασφάλεια

Η Εταιρία, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας  αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Η Εταιρία ενεργώντας στα πλαίσια της καλής πίστης, σύμφωνα με τις αρχές της Τέχνης και της Επιστήμης και κατά τα συναλλακτικά ήθη, παρέχει ασφαλές περιβάλλον χρήσης στο δικτυακό τόπο clickmyway.gr καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες κι επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Εταιρία, δεδομένης της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη, ως προς την ασφάλεια και το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι ευθύνονται για οιοδήποτε κίνδυνο, απειλή ή ζημία δύναται να προκαλέσει η χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, περιλαμβανομένης της απόφασής τους να βασισθούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρία, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των Όρων υπό τους οποίους η Εταιρία καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα στους επισκέπτες/χρήστες της. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα του παρόντος κειμένου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Οι ανωτέρω Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από το παρόν κείμενο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Πολιτική επιστροφών/Ακυρώσεων

Επιστροφές λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως, ο πελάτης επιστρέφει τα πωληθέντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης προς τον πελάτη βαρύνουν την Εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τεχνικούς και προστηθέντες της Εταιρίας ότι το παραδοθέν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής προς επισκευή ή αντικατάσταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα 14 ημερών.

Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η επισκευή ή αντικατάσταση του παραδοθέντος είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του προς προς επισκευή ή αντικατάσταση παραδοθέντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του παραδοθέντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του παραδοθέντος σε εύλογο χρόνο ήτοι και εντός 14 ημερών. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή προς την Εταιρία. Ειδικότερα: σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρίας πλέον. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας. Αν η χρέωση έχει γίνει εφάπαξ, η επιστροφή θα γίνει εφάπαξ, ενώ αν η χρέωση έχει γίνει με δόσεις τότε και η επιστροφή θα γίνει με δόσεις. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή το ποσό επιστρέφεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο πελάτης. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

 

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση της.
 • Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το παραδοθέν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των επεξηγήσεων (ψηφιακών ή/ και έγχαρτων που τυχόν το συνοδεύουν) και σε άριστη κατάσταση. 
 • Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε δαπάνη (εργατοώρες και λοιπά έξοδα παραγωγής) που επιβαρύνθηκε η Εταιρία για την παραγωγή του παραδοθέντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την αποστολή και επιστροφή του παραδοθέντος
 • Κατόπιν της εκκαθάρισης, όπως ως άνω αυτή αναλυτικά περιγράφηκε, λαμβάνει χώρα η επιστροφή των χρημάτων από την Εταιρία προς τον πελάτη με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Ειδικότερα: σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, εάν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Η διαδικασία του αντιλογισμού (ολικού ή μερικού) στις χρεώσεις πιστωτικών καρτών, γίνεται όπως ακριβώς έχει γίνει η χρέωση της κάρτας. Αν η χρέωση έχει γίνει εφάπαξ, η επιστροφή θα γίνει εφάπαξ, ενώ αν η χρέωση έχει γίνει με δόσεις τότε και η επιστροφή θα γίνει με δόσεις. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή το ποσό επιστρέφεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο πελάτης. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

 

Ορθή Χρήση – Γενικοί όροι

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των παραδοθεντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των παραδοθεντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται από την Εταιρία προς τον πελάτη, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ενδεχόμενα επίσης έχουν παρασχεθεί προς τον πελάτη. Η Εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη εκ των προτέρων και σε σχέση με οποιαδήποτε ερώτηση από μέρους του σχετικά με την φύση και την λειτουργία των παραδοθέντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, και πάντως χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία το παραδοθέν.  Σε περίπτωση θέσης σε λειτουργία των παραδοθέντων, το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να εξοφλήσει την Εταιρία καταβάλλοντας πλήρως την αξία του παραδοθέντος.

Επικοινωνία

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την AMD Telecom  – Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό: +30 212.213.6666 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@clickmyway.gr